Archive for november, 2007

4 till kaffe

november 30, 2007

stockholm.jpg

Europeisk kulturhuvudstad

År 2014 är Sverige värdnation tillsammans med Lettland för EU:s kulturhuvudstadsår.Regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att ansvara för samordningen av projektet Svenskt värdskap för evenemanget ”Europaeisk kulturhuvudstad 2014”. kulturrådet kommer att bjuda landets kommuner att anmäla sitt intresse för att kandidera till utnämningen som kulturhuvudstad.

Avgifterna till a-kassorna sänks

Den 1 Januari 2007 höjdes avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen och det infördes ett samband mellan den totala arbetslösheten och medlemsavgifterna till försäkringen. En dryg tredjedel av de totala utgifterna i försäkringen finasierades genom medlemsavgifter.

Den 1 juli 2008 blir sambandet ännu starkare genom att varje arbetslöshetskassa ska finansiera en tredjedel av sin ersättning genom medlemsavgifter. Eftersom arbetslösheten har sjunkit kraftigt under 2007 kommer de flesta medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen att få sänkta avgifter nästa år. Först ut är Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA) som den 22 november meddelade att de sänker sin avgift med 55 kr i månaden från och med 1 jan.

Ordning och reda i biståndspolitiken

Inom regeringskansliet är vi färd med att ta fram nya reglingsbrev och instruktioner för SIda. Betydande förändringar är på gång som vi tror ska leda till ett effektivare svenskt bistånd. Avsikten är att introducera en förbättrad mål- och resultatstyrning och att följa upp resultaten av svenska biståndsinsatser bättre än idag. ISidas instruktion ska även bekämpningen av korruption såvel i samarbetsländerna som (självklart) i utförandet betonas.

Tidiga insatser

november 27, 2007

polis-radiobil300.jpg

Vid landsmötet 2005, beslutade folkpartiet om ytterligare ett rättspolitiskt program, denna gång med fokus på bl.a. förebyggande och skarpare insatser för unga lagöverträdare.

 En viktig fråga handlade om att alla brott ska utredas – även om den som begått brottet är under 15 år. Ett första steg att genomföra vårt förslag är nu att regeringen utreder förändringar av dagens bestämmelser. Det handlar om tidiga insatser för att hjälpa ungdomar som slagit in på en farlig väg – innan de hunnit gå för långt.

En utredare ska därför se över bestämmelserna om unga lagöverträdare och bl.a. överväga i vilken omfattning polisen ska utreda brott som begåtts av barn under 15 år, samt i vilken utsträckning s k tvångsmedel ska få användas i dessa fall. Idag får t.ex. fingeravtryck och fotografi bara tas om det finns särskilda skäl, vid mycket allvarlig och omfattande brottslighet.

Att polisen i större utsträckning utreder brotten är viktigt, både för brottsoffret och för stärkta insatser för den som begått brottet. Utredaren ska också särsklit se över reglerna för möjligheter att kunna genomföra narkotikatester av den som är under 15 år.

Socialtjänsten har en mycket viktig roll men finns stora brister i behandlingen. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har därför tidigare fått i uppdrag att sammanställa kunskap om verkningsfulla metoder när det gäller socialtjänstens arbete med unga lagöverträdra – inom ramen för påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst.

Foto:Kristoffer Thessman

Hellre mer kärnkraft än 100-tals säkra dödsfall i kolgruvor.

november 25, 2007

nuclear_power_plant_cattenom.jpg

”Jag hatar dem, dessa gruvor”, sade en tårrögd medelålders kvinna som desperat sökte information om sin släktning i gruvans djup, till reuters.

Chockade anhöriga samlades utanför kolgruvan i Donetsk sedan en gasexplosion dödat minst 33 gruvarbetare. Ytterligare 77 saknades efter olyckan, den senaste i raden som drabbat Ukrainas livsfarliga gruvor (TT Telegram den 18/11-07)

Det är dags för en rejäl omvärdering av riskerna med olika energislag. Ju fler kärnreaktorer som används i det demokratiskt stabila Sverige och EU desto mindre lönsamt blir det att bryta kol och generera el från förbräning av kol. Färre människor skulle omkomma, atmosfären fyllas av mindre växthusgas och klimathotet vara mindre.

Att ett stort antal människor regelmässigt omkommer i kolgruvor väcker dessvärre ingen större uppmärksamhet vare sig gäller et hundratal i Ukraina, Kina, Indien eller någon annanstans. Att mångdubbelt fler människor ovan jord drabbas av svåra lungsjukdomar (som astma), för tidig död och svåra allergier av kolbrytning och kolförbräning rapporteras heller knappast. Det är ingen nyhet utan pågår hela tiden.

Förbräningen av kol ger dessutom utsläpp av växthusgaser och hotar klimatet. Mänskligheten bör även därför minska användningen av kol och andra fossila bränslen och öka användningen av kolfria eller kolsnåla bränslen. Även om vi i Sverige inte har kolgruvor (längre) är midre kolbrytning i världen viktigt även för oss. Säger Carl B Hamilton

Foto: Wikimedia

LÅT KLIMATSAMRÅDET LYFTA MILJÖDEBATTEN I FP!

november 20, 2007

fp-skogslandskap.jpg
 

 

Från och med 23 oktober i år t o m 28 februari 2008 finns chansen att synliggöra och kommunicera att Folkpartiet liberalerna tar natur- och miljöpolitiken på allvar. En chans partiledning och partistyrelse, lokalföreningar och länsförbund måste ta. Men också en chans för dig som enskild medlem eller sympatisör att vara med och påverka. Under den tiden pågår partiets samråd om klimatfrågor. Därefter ska Folkpartiet liberalernas klimatkommission utifrån samrådet enligt sina direktiv ”fördjupa och förnya folkpartiet liberalernas klimatpolitik” och lämna en rapport som ska behandlas på partirådet 3-4 oktober 2008.

Att den behöver fördjupas har inte minst möten med fp-medlemmar ute i lokalavdelningar och länsförbund de senaste åren visat. För att inte tala om alla mail och telefonsamtal. Att kärnkraften ännu är en del av lösningen på klimathotet är det få som motsätter sig. Vad man reagerar mot är att samtidigt som vi säger att politiker inte ska ta ställning till vilka tekniker som är bäst uppfattas Folkpartiet peka med hela handen , ja hela armen och lite till, i enbart en riktning – kärnkraften. Partiet har i uttalande från företrädare på samtliga nivåer upplevts som oengagerat, oinitierat och ej uppdaterat i frågor som gällt alltifrån energieffektiviseringens möjligheter till annan kolsnål energiproduktion.

Det finns ingen tid att förlora, sa FN:s generalsekreterare när klimatpanelen presenterade sin sammanfattande rapport om klimathotet i lördags. Samtidigt finns enligt FN:s klimatpanel många möjligheter att hejda uppvärmningen både billigt och enkelt. Man kan spara massor av energi på att göra kraftverk, industrier och bostäder effektivare. Transporter kan styras om till tåg, bilar kan göras mycket mer bränslesnåla och dessutom drivas som hybrider eller med biobränsle från cellulosa. En ytterst låg koldioxidskatt skulle också få stor effekt. Se där en handfull exempel på den mångfald av teknik- och utvecklingsoptimistiska liberala lösningar som är möjlig.

Det finns ingen tid att förlora! Bidra till att säga din, din lokalavdelnings och allra helst ditt länsförbunds mening och medverka till att bredda, fördjupa och förnya folkpartiets klimatpolitik i klimatsamrådet som du finner på

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/Form____65539.aspx

Bryt utanförskapet

november 16, 2007

nyambo-sabuni.jpg 

integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 16 november 2007

Igår presenterade regeringen en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under mandatperioden satsar regeringen över 800 miljoner kronor på totalt 56 åtgärder.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu tar krafttag mot den mest akuta jämställdhetsfrågan i vårt land – nämligen det våld som kvinnor utsätts för – just bara för att de är kvinnor. Under arbetet med handlingsplanen har jag många gånger ställt mig frågan: hur är det möjligt att våldsutsatta kvinnor i världens mest jämställda land inte blir sedda av sjukvården, inte får stöd när de vänder sig till sociala myndigheter och att de upplever rättegångar som mer kränkande än själva övergreppet. Säger Nyamko Sabuni

Nu görs en ordentlig satsning på kunskapshöjning för att öka skydd och stöd till utsatta. Vi satsar resurser till bland annat programverksamhet inom kriminalvården för män som slår. Ett forskningsprogram inrättas för att öka kunskapen om varför vissa män utövar våld och hur våldet kan förebyggas. Våld i samkönade relationer har många likheter med mäns våld mot kvinnor, men har fram till nu ofta osynliggjorts.

Regeringen anser att fokus ska riktas mot de utsattas behov och inte mot deras sexuella läggning eller val av kärlekspartner. Därför anslås särskilda medel under mandatperioden för brottsoffer- och kvinnojourer som arbetar med våld i samkönade relationer. Andra insatser riktar sig mot särskilt utsatta grupper såsom funktionshindrade och missbrukande kvinnor. Flera åtgärder handlar direkt om det s.k. hedersrelaterade våldet och förtrycket. konstaterar Nyamko Sabuni

http://www.pelafadime.se/

Hello world!

november 16, 2007

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!