Archive for januari, 2008

Klimat- och energipaket…

januari 31, 2008

jorden-3.jpg

I Sverige kommer vi nu att närmare analysera innehållet i EU-kommissionens förslag till klimat- och energipaket. Det gäller både EU- övergripande aspekter, och särskilt – naturligtvis – förslagen vad gäller Sverige. 

Förslaget har, enkelt uttryck, två olika mål: dels minskade utsläpp av koldioxid (klimatmålet), dels minskat beroende av energiimport från omvärlden, särskilt Ryssland och Mellersta Östern (förnybarmålet). 

Det är viktigt att Sverige får en slutlig överenskommelse som tar hänsyn till Sveriges energimix idag, vilken – som bekant – starkt avviker från genomsnittet i EU. Dessutom bör i Sverige redan vidtagna åtgärder tas hänsyn till.

För att Eu:s samlade mål ska nås till så låg kostnad som möjligt – vilket i nästa steg är en förutsättning för kombinationen ‘bevarad välfärd’ och ‘rejält minskade utsläpp’ – är det viktigt att utrymmet för internationellt samarbete med både s.k. flexbla mekanismer och utsläppshandel blir tillräckligt omfattande och väl fungerande.

Då kan kostnadsskillnader, som beror på EU-ländernas olika komparativa fördelar beträffande utsläppsminskninger och produktion av förnybar energi, komma i spel. Detta föredöme för resten av världen.

När det för oss i Sverige underordnade målet om 20 procent andel förnybar energi inom hela EU, ska brytas ned till en meny av nationella åtgärder blir det sålunda viktigt att hänsyn tas till ländernas olika nationella förutsättningar och startpunkter på vägen till år 2020:s lägre utsläpp och förändrade energimix. Säger Carl B. Hamilton

Om de för Sverige föreslagna nedbrutna målen är rimligt är för tidigt att uttala sig om innan vi i Sverige kunnat noga analysera de föreslagna talen, och vet exakt hur olika tal, kvoter, och begrepp är definierade och beräknade. Det finns även metodproblem vars lösning ingalunda är självklar.

Andra EU-länder kommer att sitta och analysera EU-mommissionens förslag och dess konsekvenser för det egna landet fördel. Silkesvantarna kommer att snabbt dras av, och energipaket en av huvudfrågorna vid EU-toppmötet i mars 2008. Konstatrer Carl B. Hamilton

Sveriges regering ska i denna osnygga process, som sannolikt till sin karaktär kommer att påminna om en budgetförhandling, naturligvis söka säkra vårt lands nationella intressen för ingen annan regering kommer att göra det åt oss! Förhandlingsprocessen i EU måste, enligt vår mening, styras av det övergripande klimatmålet.

Det enkla faktum att andra länder kommer att agera hårdfört gentemot kommissionen och mer eller mindre bilda allianser mot kommissionen och med varandra – t ex i synen på kärnkraft som en kolsnål energikälla – gör att vårt land skulle riskera att bli nedtrampat om vår regering – mot en potentiell konflikt– mellan

Det enkla faktum att andra länder kommer att agera hårdfört gentemot kommissionen och mer eller mindre bilda allianser mot kommissionen och med varandra – t ex i synen på kärnkraft som en kolsnål energikälla – gör att vårt land skulle riskera att bli nedtrampat om vår regering – mot alla odds – skulle uppträda som en skock flata konfirmander som bara tackar och tar emot förslaget från kommissionen.

Att ha som mål att tillvarata även Sveriges intresse är inget att skämmas för! Det måste därmed bli en balansgång — och en potentiell konflikt — mellan ‘att gå före’ i klimatpolitiken och  ‘att bevaka Sveriges nationella intresse’ i EU:s övergripande klimatpolitik.

Det är t ex viktigt att eventuella hållbarhetskriterier för biodrivmedel som får tillgodoräknas i måluppfyllelsen utformas på ett icke- handelsstörande och icke-protektionistiskt sätt. EU-länderna kommer vara beroende av en omfattande import av klimatcertifierade biodrivmedel (etanol) för att klara sina mål på ett kostnadseffektivt sätt. Säger Carl B. Hamilton

Biodiesel…

januari 28, 2008

1-sugarcane.jpg

Tyskland slopar subventioner till biodiesel. Den förra rödgröna tyska regeringen införde omfattande statliga subventioner och skattelättnader för vindkraft, solenergi och biobränsle. Detta är huvudförklaringen till den omfattande utbyggnaden av de så kallade förnyelsebara energikällorna i Tyskland.

Tyskland har varit ledande inom utvecklingen av biodiesel och svarade år 2005 för hälften av världsproduktionen. Raps har planterats på mer än en miljon hektar, vilket utgör tio procent av landets jordbruksareal. I delstater som Mecklenburg används en femtedel av jordbruksarealen för att framställa rapsolja för biodiesel.

För varje hektar rapsodling ger en årsproduktion av biodiesel, i genomsnitt under en fyraårsperiod, på endast 288 liter! Används hälften av all jordbruksmark i Tyskland för biodieselproduktion kan endast 1.500 miljoner liter erhållas, vilket motsvarar blott fem procent av den årliga konsumtionen av diesel. Utnyttjas istället dagens uppodlade rapsareal till biodiesel för livsmedel skulle ytterligare 6,8 miljoner ton vete eller 41 miljoner ton potatis produceras.

Enligt en studie från Hamburgs miljöinstitut den 26 november 2007 visas att minskningen av koldioxidutsläppen med biobränslen är försumbara och subventionerna är enbart ett slöseri med skattebetalarnas pengar.Men från årsskiftet har äntligen den tyska regeringen (CDU-SPD) slopat subventionerna på biodiesel och återigen höjt skatten på biodiesel. Detta innebär ett bortfall av intäkter och ökade kostnader för branschen på ungefär 20 miljarder kronor.

Eftersom tillverkningskostnaderna för att framställa biodiesel är höga och energikrävande är det nu dyrare att köra lastbilarna på biodiesel än på fossilt dieselbränsle. Detta har fått till följd att en överproduktionskris drabbat biodieselbranschen och att produktion och ”gröna” jobb nu försvinner.

         1-altene2.jpg

                                          Varning för biobränsle!

Det åtgår stora mängder med vatten för att framställa biobränslen: 9 000 liter rent vatten för att framställa en liter biodiesel! Apropå bristen på rent vatten.

Turbulent finansmarknad…

januari 27, 2008

1205.jpg

Det har varit en minst sagt turbulent tid på världens finansmarknader – framför allt de sista veckorna. Det har blivit tydligt hur sammansvetsade världens finansmarknader är.

Stockholmsbörsen har fått rejäla sättningar och åker jo-jo. Mycket hänger dock fortfarande på den fortsatta utvecklingen i USA. För Sveriges del så hjälper det oss att vår ekonomi är stark och våra statsfinanser stabila. Det är bästa föesäkringen i turbulenta tider som de vi ser nu. Det är nu vår strama budgetpolitik betalar sig. Kronan håller ställningen, räntorna ligger lägre än i många jämförbara länder.

Inflationenstakten räknat över 12 månader låg i december på 3,5 % på årsbasis. Det är den högsta på 14 år men det är fortfarande ljusår till den spekulationsekonomi som Sverige var under 1980-talet med inflationssiffror på över 10 %. Högre priser på mejeriproduktet, högre marknadsräntor samt ökade energipriser samtidigt som priserna på kläder och vissa drivmedel gått i motsatt riktning är det som främst dragit upp inflationen. Den högre inflationstakten är således till stor del orsakad av omvärldsförändringar utanför svensk politisk maktkontroll.

Socialdemokraterna har varit snabba att skylla inflationsökningen på regeringens politik. Men faktum är att finanspolitiken i princip har varit neutral då de stimulerande utgiftsökningarna endast upp till 0,2 % av BNP. Det stärker bilden av att det i huvudsak är händelser i vår omvärld som nu driver upp inflationen Sverige såväl som i många länder.

För att sätta in den svenska inflationen i ett internationellt sammanhang vill jag uppmärksamma Eurostats statistiksammanställning som visar att enbart 4 länder inom EU har lägre inflationstakt än Sverige, två inom euroområdet Nederländerna ocg Finland, två utanför Storbritannien och Danmark.

Pensionärernas ekonomiska situation…

januari 21, 2008

gamle-1-587_200.jpg

På tal om utredningar och arbetsgrupper så hade Tobias Krantz sitt första sammanträde med den så kallade pensionsgruppen, den arbetsgrupp som ska vårda pensionsöverskommelsen. Arbetsgruppen består av representanter för de partier som står bakom pensionsreformen, det vill säga socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och krisdemokraterna. Jag trycker att det känns mycker bra att gruppen äntligen är igång med sitt arbetet. Arbetet försenades under en tid av att regeringspartierna och socialdemokraterna inte var överens om förtidspensionärernas ålderspensioner. Men den knuten är nu löst.

Pensionärernas ekonomiska situation diskuteras flitigt. Det är naturligt. Landets pensionärer får 2008 realt ökade pensioner för sjunde året i rad. Det beror på att pensionerna till följd av det nya pensionssystemet följer löneutvecklingen för dem som arbetar. Under åren 2002-2006 betalades det ut drygt fem miljarder kroner mer än vad som skulle ha betalats ut om det ganla ATP-systemet hade varit i kraft. ATP-systemet byggde på principen att pensionerna räknades upp med prisutvecklingen.

Detta betyder inte att det inte behöver göras förbättringar för landets pensionärer. Det finns pensionärer som har det oerhört tufft ekonomiskt. Det gäller inte minst kvinnor och särskilt äldre kvinnor över 75 år. Regeringen har redan höjt bostadstillägget: det är en åtgärd med hög träffsäkerhet, det vill säga det når dem som verkligen mest behöver samhällets stöd och hjälp,. Men mer behöver göras. Att genomföra förbättringar särskilt för de sämst ställa pensionärerna har hög prioritet för folkpartiet under de kommande åren.

Regeringen inför skriftliga omdömen

januari 15, 2008

skole.jpg

Utbildningsministern anser att föräldrar har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skolan.

I dag har ministern därför presenterat obligatoriska skriftliga omdömen som en ny reform inom skolpolitiken.

– Omdömet ska beskriva elevens kunskapsutveckling i varja ämne. Läraren ska också berätta om eleven behöver extra stöd och hjälp, och insatser skolan tänker sätta in. Tillsammans ska eleven, Föräldrarna och läraren kunna följa elevens utveckling mot skolans mål redan från första klass, säger Jan Björklund

Dagens förbud mot betygsliknande omdömen ska upphävas. I stället ska skolans rektor, tillsammans med lärarna, få bestämma över den närmare utformningen av informmationen. De skolor som vill ska till exempel få ge information om elevens sociala utveckling – det kan t ex handla om hurvida eleven tar ansvar för sin arbetsmiljö och är hänsynsfull mot sina klasskamrater.

– skriftliga omdömen ska vara obligatoriska i samband med utvecklingssamtalen. Det innebär att föräldrarna är garanterade skriftlig information minst en gång per termin. Omdömen kan därutöver även ges vid andra tillfällen, till exempel vid terminsslut, säger Utbildningsministern Jan Björklund Folkpartiet Liberalerna

Med tydligare utvärdering av elevernas kunskaper blir det lättare att upptäcka de elever som halkar efter. Ju tidigare stödet sätts in, desto fler kommer att nå skolans mål. Den nya reformen genomförs i höst.

Folkpartiet presenterar klimatsamråd…

januari 11, 2008

kolkraft.jpg

* Höghastighetståg mellan Sverige storstäder

* Storsatsa på elbilsforskning

* Planera för investeringar i ny kärnkraft under nästa mandatperriod

Kärnkraften är under överskådlig framtid den bästa metoden för att framställa el utan att elda på den globala uppvärmningen. Både England och Finland har redan insett detta. För Sveriges del handlar det om att under nästa mandatperiod häva nybyggnadsförbudet och börja planera för nya kärnkraftverk att ta över de gamla pensioneras.

Men det räcker inte med att fortsätta framställa energi på ett miljövänligt sätt. Genom att ersätta flyg med höghastighetståg och bensinbilar med elbilar kan utsläppen minskas ännu mer. Det bör snabbare att ta tåget mellan Sveriges storstäder än att ta flyget.

Vi vill också göra en forskningssatsning på elbilar. Om svensk bilindustri ska behålla sin konkurrenskraft måste vi satsa på hybrider och elbilar, inte bygga in oss i nya koldioxidutsläpp genom etanoldrift, säger partiledare Jan Björklund

Rapporterna kan du läsa här:

klimatsamrad.pdf

samrad-om-klimatfragan.pdf

Alkolås till dömda rattfyllerister

januari 7, 2008

bil-ulykke.jpg

Folkpartiet har länge drivit att alkolås ska kunna för att rattfylleridömda ska få tillbaka körkortet.

Nu går regeringen vidare på det spåret och fattar beslut om en utredning. En utredare ska få föreslå ett system där de som dömts för rattfylleri bara kan ta nytt eller få tillbaka sitt körkort på villkor att de enbart använder fordan med alkolås.

Utredningen ska också analysera hur ett framtida alkolåsprogram ska bli mindre kostsamt och enklare för den enskilde individen. För närvarande pågår en försöksverksamhet med detta tema och försöket har visat goda resultat.

Återfallen i rattfylleri har sjunkit. Risken för olyckor minskar. Därför är det dags att utveckla systemet och göra det permanent för att motverka rattfylleriproblemen.

Växande hemlöshedten – en skamfläck…

januari 4, 2008

udstodning.jpg

Under den senaste månaden har vi försökt vässa folkpartiet profil inom välfärdspolitiken. För en tid sedan prensenterade Tobias Krantz en rapport om hemlösheten.

Antalet hemlösa i Sverige växer kraftigt. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning fanns det 2005 omkring 17 800 hemlösa i sverige. det var 2 000 till 3 000 fler än 1999. Hemlösheten är fortfarande störst i storstäderna. Göteborg och Stockholmen har antal hemlösa personer per 10 000 invånare.

Men hemlösheten är inte längre enbart ett storstadsfenomen. Det hemlösa blir fler också i mindre och medelstora svenska städer som Eskilstuna, Örebro, Helsingborg, Borlänge, Linköping och Jönköping. Att så många som nästan 18 000 människor inte har tak över huvudet är en skamfläck för den svenska välfärdsstaten. Rapporten ”Samhällets olycksbarn – ett liberalt åtgärdspaket mot hemlösheten” pekar på en rad åtgärder för att tränga tillbaka ett av de sociala problem som det är mest angeläget att komma till rätta med.

I rapporten föreslås bland annat på att en tak över huvudet-graranti bör införas, att haveriutredningar bör genomföras vid varje nytt av hemlöshet, att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer bör införas och att svensk psykiatri måste upprustas. En del av de åtgärder som måste sättas in måste staten vidta men många av dem är ytterst kommunala angelägenheter och lämpar sig därför för lokala politiska initiativ från engagerade socialliberaler säger Tobias Krantz