Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Klimat- och energipaket…

januari 31, 2008

jorden-3.jpg

I Sverige kommer vi nu att närmare analysera innehållet i EU-kommissionens förslag till klimat- och energipaket. Det gäller både EU- övergripande aspekter, och särskilt – naturligtvis – förslagen vad gäller Sverige. 

Förslaget har, enkelt uttryck, två olika mål: dels minskade utsläpp av koldioxid (klimatmålet), dels minskat beroende av energiimport från omvärlden, särskilt Ryssland och Mellersta Östern (förnybarmålet). 

Det är viktigt att Sverige får en slutlig överenskommelse som tar hänsyn till Sveriges energimix idag, vilken – som bekant – starkt avviker från genomsnittet i EU. Dessutom bör i Sverige redan vidtagna åtgärder tas hänsyn till.

För att Eu:s samlade mål ska nås till så låg kostnad som möjligt – vilket i nästa steg är en förutsättning för kombinationen ‘bevarad välfärd’ och ‘rejält minskade utsläpp’ – är det viktigt att utrymmet för internationellt samarbete med både s.k. flexbla mekanismer och utsläppshandel blir tillräckligt omfattande och väl fungerande.

Då kan kostnadsskillnader, som beror på EU-ländernas olika komparativa fördelar beträffande utsläppsminskninger och produktion av förnybar energi, komma i spel. Detta föredöme för resten av världen.

När det för oss i Sverige underordnade målet om 20 procent andel förnybar energi inom hela EU, ska brytas ned till en meny av nationella åtgärder blir det sålunda viktigt att hänsyn tas till ländernas olika nationella förutsättningar och startpunkter på vägen till år 2020:s lägre utsläpp och förändrade energimix. Säger Carl B. Hamilton

Om de för Sverige föreslagna nedbrutna målen är rimligt är för tidigt att uttala sig om innan vi i Sverige kunnat noga analysera de föreslagna talen, och vet exakt hur olika tal, kvoter, och begrepp är definierade och beräknade. Det finns även metodproblem vars lösning ingalunda är självklar.

Andra EU-länder kommer att sitta och analysera EU-mommissionens förslag och dess konsekvenser för det egna landet fördel. Silkesvantarna kommer att snabbt dras av, och energipaket en av huvudfrågorna vid EU-toppmötet i mars 2008. Konstatrer Carl B. Hamilton

Sveriges regering ska i denna osnygga process, som sannolikt till sin karaktär kommer att påminna om en budgetförhandling, naturligvis söka säkra vårt lands nationella intressen för ingen annan regering kommer att göra det åt oss! Förhandlingsprocessen i EU måste, enligt vår mening, styras av det övergripande klimatmålet.

Det enkla faktum att andra länder kommer att agera hårdfört gentemot kommissionen och mer eller mindre bilda allianser mot kommissionen och med varandra – t ex i synen på kärnkraft som en kolsnål energikälla – gör att vårt land skulle riskera att bli nedtrampat om vår regering – mot en potentiell konflikt– mellan

Det enkla faktum att andra länder kommer att agera hårdfört gentemot kommissionen och mer eller mindre bilda allianser mot kommissionen och med varandra – t ex i synen på kärnkraft som en kolsnål energikälla – gör att vårt land skulle riskera att bli nedtrampat om vår regering – mot alla odds – skulle uppträda som en skock flata konfirmander som bara tackar och tar emot förslaget från kommissionen.

Att ha som mål att tillvarata även Sveriges intresse är inget att skämmas för! Det måste därmed bli en balansgång — och en potentiell konflikt — mellan ‘att gå före’ i klimatpolitiken och  ‘att bevaka Sveriges nationella intresse’ i EU:s övergripande klimatpolitik.

Det är t ex viktigt att eventuella hållbarhetskriterier för biodrivmedel som får tillgodoräknas i måluppfyllelsen utformas på ett icke- handelsstörande och icke-protektionistiskt sätt. EU-länderna kommer vara beroende av en omfattande import av klimatcertifierade biodrivmedel (etanol) för att klara sina mål på ett kostnadseffektivt sätt. Säger Carl B. Hamilton

Biodiesel…

januari 28, 2008

1-sugarcane.jpg

Tyskland slopar subventioner till biodiesel. Den förra rödgröna tyska regeringen införde omfattande statliga subventioner och skattelättnader för vindkraft, solenergi och biobränsle. Detta är huvudförklaringen till den omfattande utbyggnaden av de så kallade förnyelsebara energikällorna i Tyskland.

Tyskland har varit ledande inom utvecklingen av biodiesel och svarade år 2005 för hälften av världsproduktionen. Raps har planterats på mer än en miljon hektar, vilket utgör tio procent av landets jordbruksareal. I delstater som Mecklenburg används en femtedel av jordbruksarealen för att framställa rapsolja för biodiesel.

För varje hektar rapsodling ger en årsproduktion av biodiesel, i genomsnitt under en fyraårsperiod, på endast 288 liter! Används hälften av all jordbruksmark i Tyskland för biodieselproduktion kan endast 1.500 miljoner liter erhållas, vilket motsvarar blott fem procent av den årliga konsumtionen av diesel. Utnyttjas istället dagens uppodlade rapsareal till biodiesel för livsmedel skulle ytterligare 6,8 miljoner ton vete eller 41 miljoner ton potatis produceras.

Enligt en studie från Hamburgs miljöinstitut den 26 november 2007 visas att minskningen av koldioxidutsläppen med biobränslen är försumbara och subventionerna är enbart ett slöseri med skattebetalarnas pengar.Men från årsskiftet har äntligen den tyska regeringen (CDU-SPD) slopat subventionerna på biodiesel och återigen höjt skatten på biodiesel. Detta innebär ett bortfall av intäkter och ökade kostnader för branschen på ungefär 20 miljarder kronor.

Eftersom tillverkningskostnaderna för att framställa biodiesel är höga och energikrävande är det nu dyrare att köra lastbilarna på biodiesel än på fossilt dieselbränsle. Detta har fått till följd att en överproduktionskris drabbat biodieselbranschen och att produktion och ”gröna” jobb nu försvinner.

         1-altene2.jpg

                                          Varning för biobränsle!

Det åtgår stora mängder med vatten för att framställa biobränslen: 9 000 liter rent vatten för att framställa en liter biodiesel! Apropå bristen på rent vatten.

Turbulent finansmarknad…

januari 27, 2008

1205.jpg

Det har varit en minst sagt turbulent tid på världens finansmarknader – framför allt de sista veckorna. Det har blivit tydligt hur sammansvetsade världens finansmarknader är.

Stockholmsbörsen har fått rejäla sättningar och åker jo-jo. Mycket hänger dock fortfarande på den fortsatta utvecklingen i USA. För Sveriges del så hjälper det oss att vår ekonomi är stark och våra statsfinanser stabila. Det är bästa föesäkringen i turbulenta tider som de vi ser nu. Det är nu vår strama budgetpolitik betalar sig. Kronan håller ställningen, räntorna ligger lägre än i många jämförbara länder.

Inflationenstakten räknat över 12 månader låg i december på 3,5 % på årsbasis. Det är den högsta på 14 år men det är fortfarande ljusår till den spekulationsekonomi som Sverige var under 1980-talet med inflationssiffror på över 10 %. Högre priser på mejeriproduktet, högre marknadsräntor samt ökade energipriser samtidigt som priserna på kläder och vissa drivmedel gått i motsatt riktning är det som främst dragit upp inflationen. Den högre inflationstakten är således till stor del orsakad av omvärldsförändringar utanför svensk politisk maktkontroll.

Socialdemokraterna har varit snabba att skylla inflationsökningen på regeringens politik. Men faktum är att finanspolitiken i princip har varit neutral då de stimulerande utgiftsökningarna endast upp till 0,2 % av BNP. Det stärker bilden av att det i huvudsak är händelser i vår omvärld som nu driver upp inflationen Sverige såväl som i många länder.

För att sätta in den svenska inflationen i ett internationellt sammanhang vill jag uppmärksamma Eurostats statistiksammanställning som visar att enbart 4 länder inom EU har lägre inflationstakt än Sverige, två inom euroområdet Nederländerna ocg Finland, två utanför Storbritannien och Danmark.

Pensionärernas ekonomiska situation…

januari 21, 2008

gamle-1-587_200.jpg

På tal om utredningar och arbetsgrupper så hade Tobias Krantz sitt första sammanträde med den så kallade pensionsgruppen, den arbetsgrupp som ska vårda pensionsöverskommelsen. Arbetsgruppen består av representanter för de partier som står bakom pensionsreformen, det vill säga socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och krisdemokraterna. Jag trycker att det känns mycker bra att gruppen äntligen är igång med sitt arbetet. Arbetet försenades under en tid av att regeringspartierna och socialdemokraterna inte var överens om förtidspensionärernas ålderspensioner. Men den knuten är nu löst.

Pensionärernas ekonomiska situation diskuteras flitigt. Det är naturligt. Landets pensionärer får 2008 realt ökade pensioner för sjunde året i rad. Det beror på att pensionerna till följd av det nya pensionssystemet följer löneutvecklingen för dem som arbetar. Under åren 2002-2006 betalades det ut drygt fem miljarder kroner mer än vad som skulle ha betalats ut om det ganla ATP-systemet hade varit i kraft. ATP-systemet byggde på principen att pensionerna räknades upp med prisutvecklingen.

Detta betyder inte att det inte behöver göras förbättringar för landets pensionärer. Det finns pensionärer som har det oerhört tufft ekonomiskt. Det gäller inte minst kvinnor och särskilt äldre kvinnor över 75 år. Regeringen har redan höjt bostadstillägget: det är en åtgärd med hög träffsäkerhet, det vill säga det når dem som verkligen mest behöver samhällets stöd och hjälp,. Men mer behöver göras. Att genomföra förbättringar särskilt för de sämst ställa pensionärerna har hög prioritet för folkpartiet under de kommande åren.

Växande hemlöshedten – en skamfläck…

januari 4, 2008

udstodning.jpg

Under den senaste månaden har vi försökt vässa folkpartiet profil inom välfärdspolitiken. För en tid sedan prensenterade Tobias Krantz en rapport om hemlösheten.

Antalet hemlösa i Sverige växer kraftigt. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning fanns det 2005 omkring 17 800 hemlösa i sverige. det var 2 000 till 3 000 fler än 1999. Hemlösheten är fortfarande störst i storstäderna. Göteborg och Stockholmen har antal hemlösa personer per 10 000 invånare.

Men hemlösheten är inte längre enbart ett storstadsfenomen. Det hemlösa blir fler också i mindre och medelstora svenska städer som Eskilstuna, Örebro, Helsingborg, Borlänge, Linköping och Jönköping. Att så många som nästan 18 000 människor inte har tak över huvudet är en skamfläck för den svenska välfärdsstaten. Rapporten ”Samhällets olycksbarn – ett liberalt åtgärdspaket mot hemlösheten” pekar på en rad åtgärder för att tränga tillbaka ett av de sociala problem som det är mest angeläget att komma till rätta med.

I rapporten föreslås bland annat på att en tak över huvudet-graranti bör införas, att haveriutredningar bör genomföras vid varje nytt av hemlöshet, att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer bör införas och att svensk psykiatri måste upprustas. En del av de åtgärder som måste sättas in måste staten vidta men många av dem är ytterst kommunala angelägenheter och lämpar sig därför för lokala politiska initiativ från engagerade socialliberaler säger Tobias Krantz

Hantverk- eller servicejobb…

december 28, 2007

070227_043-allians.jpg

Regeringen har ett intensivt år bakom sig – Allians för Sverige har genomfört en stor del av det som vi lovade väljarna innan valet. Trots det hävdade Mona Sahlin att det aldrig funnits en större klyfta mellan vad en regering säger och vad den genomför. Undrar vart Mona Sahlin varit det senaste året.

Medan (s) i sin skuggbudget bara persenterar gammal skåpmat för att lösa de problem som deras egen politik skapat, har alliansregeringen målmedvetet arbetat för att få fler i jobb, minska utanförskapet och stärka välfärden. Vi går nu också vidare med viktiga välfärdsreformer inom till exempel tandvård, äldreomsorg, psykiatri och med satsningar på skolan. Till detta skall läggas allt som blir möjligt i våra kommuner, landsting och regioner.

S verkar tycka att det är bättre att hålla kvar människor i utanförskap än att det går till hantverks- eller servicejobb. Alla kan och vill inte välja högre utbildning. Dessutom har de en märklig definition på kunskap och kompetens. Deviset verkar vara att fler utbildningsplatser i AMS och Komvux alltid är bättre. Kvaliteten på utbildningen verkar inte spela någon roll.

Vad gäller förändringarna i reglerna för deltidsarbetlöshet kan vi glädjande notera att allt fler kommuner tänker erbjuda möjligheten för människor att gå upp till heltid. S har tidigare också drivit förändringar för deltidssanställda och har velat lagstifta om rätten till heltid. Med vår politik sätter vi press på arbetsgivare att erbjuda heltid utan att öka barriärerna in på arbetsmarknaden genom lagstiftning, samtidigt som individen fortfarande kan välja om han eller hon vill jobba deltid eller heltid. 

S vill höja skatten för alla…

december 13, 2007

skat3.jpg

Just nu pågår behandlingen av regeringens statsbudget och således även opposittionens motförslag för 2008. budgetalternativen från oppositionen är milt uttryckt spretiga. Gemensamt är dock att arbetslinjen ska försvagas.

S vill höja skatten för alla som tjänar mer än 19 000 kronor i månaden. Det gör att en sjuksköterska med socialdemokratisk politik får 5000 kronor mindre om året för sitt arbete. Vänsterpartiet går ännu längre och vill ta bort jobbskatteavdragen helt, så att en sjuksköterska får 13 00 kronor i högre skatt per år. Miljöpartiet vill höja marginalskatterna; det ska helt enkelt löna sig sämre att arbeta mer.

Tittar man närmare på socialdemokraternas budgetaltternativ visar den i praktiken en orättvis och oansvarig politik. Med s-politik får Sverige en procents lägre tillväxt, 20 miljarder sämre finansiellt sparande och 60 000 färre jobb. Detta är inte bara en tragedi för dem som blir lämnade kvar i utanförskab, utan den innebär även att välfärden krymper.

Vår regering sätter låginkomsttagarna i framsätet genom att de nu procentuellt sett får de största skattesänkningarna. Att låginkomsttagare äntligen fårlöner som bättre går att leva på ökar friheten och rättvisan. Samtidigt måste det fortfarande löna sig att ansränga och utbilda sig.

Oppositionens budgetförslag innebär även en nedmontering av rättsväsendet. I en tid då vi står inför stora utmaningar från bland annt organiserad brottslighed vill S dra ner anslagen till landets domstolar och kriminalvård med 240 miljoner under åren 2008 till 2010. Det motsvarar 6000 brottsmål per år som inte kan hanteras och hela en miljon färre dygn av kriminalvård. Vänsterpartiet å sin sida vill göra kraftiga besparingar på polisen, som i deras skuggbudget får 2,1 miljarder kronor mindre kommande tre år.

Svenskarna blir friskare samtidigt som….

december 9, 2007

syge-s.jpg

Svensk arbetsmarknad går bättre än på decennier. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) för 0ktober har antalet arbetade timmar aldrig varit så stort som nu.

Den största ökningen i arbetade timmar står kvinnorna för. Sysselsättningen fortsätter också att öka. och det är fasta jobb. Det är delvis ett resultat av den doda konjunkturen, men trenden har förstärkt av regeringens jobbstimulerande politik.

Det är glädjande att se detta har gynnat grupper som invandrarer och unga, som nu kommer in på arbetsmarknaden. Under det senaste året har 32 000 fler unga i åldern 20 till 40 år fått riktiga jobb, samtidigt som 40 000 fler invandrare av människor, ökad framtidstro för deras familjer och i förlängningen socialpolitik i kubik!

Det har skett ett annat viktigt trendbrott. Svenskarna blir friskare samtidigt som arbetslösheten sjunker, något som inte varit fallet i alle de senaste högkonjunkturerna. Sjukfrånvaron har minskat med 35 000 personer det senaste året.

Regeringens sjukförsäkringsparket som lades fram i samband med budgeten, som bland annat innehåller en rehabiliteringsgaranti, förstärker förhoppningsvis denna trend framöver. Regeringens delvis beska medicin parerat med tydligare stöd fungerar och de lånsiktiga förutsättningarna för människors välfärd förbättras.

Överskott och sjunkande statsskuld….

december 2, 2007

stock.jpg

Svensk ekonomi fortsätter att gå bra, trots att det är turbulent på världens finansmarknader. Det är den slutsats som kan dras efter behandlingen i finansutskottet av regeringens budget och det svenska ocg internationella ekonomiska läget.

De senaste månaderna har oron på världens finansiella marknader ökat, inte minst i USA. Finansutskottet anordnade därför nyligen en utfrågning i riksdagen om just dette. Bilden som förmedlades var att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i framför allt USA har ökat. Än så länge har spridningsekterna till andra ekonomier inte blivit så stora, och god tillväxt i andra delar av världen hjälper till att dra världsekonomin. Det finns dock fortsatt osäkerhet om den amerikanska utvecklingen och därmed också effekterna på andra länders ekonomier.

Sverige har hittills klarat sig väl, svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt och vi står väl rustade. Det beror framförallt på att vi har solida statsfinanser, med stora överskott och sjunkande statsskuld, ett långsiktigt hållbart pensionssystem och en budgetprocess i världsklass. Folkpartiets regering har nu tagit viktiga steg ytterligare stärka Sveriges långsiktiga stabilitet, främst genom en ansvarsfull finanspolitik och genomekonomiska reformer som resulterar i fler i jobb och en bättre fungerande ekonomi.

4 till kaffe

november 30, 2007

stockholm.jpg

Europeisk kulturhuvudstad

År 2014 är Sverige värdnation tillsammans med Lettland för EU:s kulturhuvudstadsår.Regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att ansvara för samordningen av projektet Svenskt värdskap för evenemanget ”Europaeisk kulturhuvudstad 2014”. kulturrådet kommer att bjuda landets kommuner att anmäla sitt intresse för att kandidera till utnämningen som kulturhuvudstad.

Avgifterna till a-kassorna sänks

Den 1 Januari 2007 höjdes avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen och det infördes ett samband mellan den totala arbetslösheten och medlemsavgifterna till försäkringen. En dryg tredjedel av de totala utgifterna i försäkringen finasierades genom medlemsavgifter.

Den 1 juli 2008 blir sambandet ännu starkare genom att varje arbetslöshetskassa ska finansiera en tredjedel av sin ersättning genom medlemsavgifter. Eftersom arbetslösheten har sjunkit kraftigt under 2007 kommer de flesta medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen att få sänkta avgifter nästa år. Först ut är Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA) som den 22 november meddelade att de sänker sin avgift med 55 kr i månaden från och med 1 jan.

Ordning och reda i biståndspolitiken

Inom regeringskansliet är vi färd med att ta fram nya reglingsbrev och instruktioner för SIda. Betydande förändringar är på gång som vi tror ska leda till ett effektivare svenskt bistånd. Avsikten är att introducera en förbättrad mål- och resultatstyrning och att följa upp resultaten av svenska biståndsinsatser bättre än idag. ISidas instruktion ska även bekämpningen av korruption såvel i samarbetsländerna som (självklart) i utförandet betonas.